The Hidden One                                

    Tao Teh Ching  1

     do k do, fei chng do.  
     mng k mng, fei chng mng.
     w mng tian d  zhi sh;
     yu mng wn w zhi m.
     g chng w y  y   guan q mio,
     chng yu y  y  guan q  jio.
     c ling zh tng chu  r  y  mng, tng wi zhi xun.
     xun zhi yu xun, zhng mio zhi mn. aa

 
 


Transcription Regina Svoboda 2007